Warunki Sprzedaży i Świadczenia Usług

Polityka prywatności 
Dane osobowe naszych Klientów są dokładnie chronione i przechowywane w ścisłej tajemnicy. Nie udostępniamy ich żadnym osobom trzecim. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.


30-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy 

Jesteśmy przekonani, że nasze produkty spełnią wszelkie oczekiwania Klienta. Jeżeli jednak z jakiegoś powodu nie byłby on zadowolony, istnieje możliwość zwrotu kosztów zakupu (wliczając koszty manipulacyjne, ale bez kosztu wysyłki zamówienia). W tym celu należy na własny koszt odesłać nam zamówiony towar w oryginalnym, nieotwartym opakowaniu. W ciągu 7 dni od jego otrzymania zwracamy 100% pełnej kwoty zamówienia, jesteśmy fair!

Podatek od sprzedaży, podatek VAT oraz opłaty celne 

Wszystkie ceny podane na stronie są cenami eksportowymi bez naliczonego VAT.

CŁO/VAT - Informacja dla Polski:

Wszystkie przesyłki do Polski do wartości 150 EUR (678 PLN przy kursie średnim EURO z NBP z dn. 03-09-2021) dla odbiorców prywatnych są ZWOLNIONE
z cła, do zapłaty jest podatek VAT

Przesyłkę przyniesie listonosz poczty polskiej i.

VAT na suplementy w Polsce w roku 2021 wynosi 8%, na kosmetyki 23%

CŁO/VAT - Informacja dla wszystkich krajów:

Urząd celny w kraju docelowym może nałożyć cło na dane produkty. Ich pokrycie leży w gestii Klienta. Klientów prosimy o zapoznanie się z wysokością ewentualnych opłat celnych przed złożeniem zamówienia. Nie odpowiadamy za cła ani żadne inne opłaty nałożone w kraju docelowym.Konsultacja medyczna

Sprzedawane przez nas produkty ziołowe i ajurwedyjskie oraz suplementy naturalne przeznaczone są do spożycia przez człowieka. Przed ich zastosowaniem zalecamy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Odpowiedzialność 

Górną granicę opowiedzialności sklepu IndyjskieRecepty.com za wszelkie straty lub szkody, niezależnie od okoliczności, stanowi wartość zamówienia. Sklep IndyjskieRecepty nie odpowiada za żadne szkody wtórne i uboczne, o ile obowiązujące w kraju klienta prawo dopuszcza takie wyłączenie odpowiedzialności. Zastrzegamy sobie prawo do korekty błędnych opisów, cen oraz błędów typograficznych. Nie jesteśmy producentem sprzedawanych produktów, jednak wszystkie z nich pozyskujemy bezpośrednio od ich producentów lub dystrybutorów.

Kupują Państwo bezpośrednio u firmy indyjskiej, dzięki temu ceny są tak atrakcyjne.

NIEODEBRANIE PRZESYŁKI

W przypadku nieodebrania przesyłki przez klienta i odesłania przesyłki do nadawcy, kupujący zobowiązuje się pokryć koszt nadania i zwrotu.

REGULAMIN WPŁAT PIENIĘŻNYCH

§ 1

Niniejszy Regulamin został wydany przez Pana Pawła Kielaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą NDX Group Paweł Kielak z siedzibą w Warszawie przy ul. Czecha 17/1 NIP: 113-248-43-89 REGON: 142558930 który dokonuje wszelkich czynności związanych z realizacją płatności za towary lub usługi sprzedawane przez firmę Xnetic Traders‎ (Pvt.) Ltd. Z siedzibą Western Ave 15, New Delhi, India

§ 2

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
1. Klient – klient Sprzedawcy, który zamierza nabyć towary lub usługi oferowane przez Sprzedawcę na stronie internetowej indyjskie-recepty.com lub Allegro.pl,
2. Pośrednik – Pan Paweł Kielak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą NDX Group P. Kielak z siedzibą w Warszawie, który dokonuje wszelkich czynności związanych z realizacją płatności za towary lub usługi nabyte przez Klientów od Sprzedawcy, 
3. Sprzedawca – firma Xnetic Traders‎ (Pvt.) Ltd. Z siedzibą Western Ave 15, New Delhi, India, od której klienci bezpośrednio nabywają towary lub usługi,
4. Regulamin – niniejszy regulamin.

§ 3

1. Na podstawie umowy pośrednictwa łączącej Pośrednika ze Sprzedawcą, Pośrednik przyjmuje wpłaty pieniężne od Klientów w celu rozliczenia należności Sprzedawcy należnych mu z tytułu sprzedaży towarów lub usług. 
2. Dokonanie płatności za jakiekolwiek towary czy usługi Sprzedawcy sprzedawane na terenie Polski może się odbyć tylko w ramach obsługi płatności realizowanej przez Pośrednika zgodnie z postanowieniami Regulaminu i umowy pośrednictwa łączącej Pośrednika ze Sprzedawcą.

§ 4

1. Czynności dokonywane przez Pośrednika nie mają charakteru czynności bankowych, ani nie oznaczają otwarcia rachunku bankowego w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
2. Pośrednik nie pełni roli agenta rozliczeniowego w rozumieniu przepisów o elektronicznych instrumentach płatniczych.

§ 5

Wszelkie należności pieniężne muszą być wyrażone w pieniądzu polskim.

§ 6

Czynności dokonywane przez Pośrednika na rzecz Sprzedawcy mają charakter odpłatny. Prowizja pobierana jest przez Pośrednika wyłącznie od Sprzedawcy. Klient nie ponosi na rzecz Pośrednika żadnych opłat z tytułu dokonywanej płatności za towary lub usługi nabywane od Sprzedawcy.

§ 7

1. W ramach obsługi płatności dokonywanych na rzecz Sprzedawcy przez Klientów, Pośrednik przyjmuje a następnie przekazuje na rachunek bankowy Sprzedawcy kwoty wpłacone przez Klienta pomniejszone o kwoty należne Pośrednikowi tytułem prowizji zgodnie z postanowieniami Regulaminu i umowy pośrednictwa łączącej Pośrednika ze Sprzedawcą. 
2. Klienci mogą dokonywać płatności w drodze przelewów elektronicznych, obejmujących płatności bezgotówkowe w pieniądzu polskim dokonywane w drodze przelewów internetowych, w drodze przelewów tradycyjnych dokonywanych poza siecią Internet, w formie przekazu lub w innej uzgodnionej z Klientem formie, z wyłączeniem dokonywania płatności kartami płatniczymi. Klienci muszą posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. 
3. Pieniądze wpłacone przez Klientów są przesyłane Sprzedawcy po potrąceniu Prowizji w terminie do 10 dni roboczych od dnia złożenia dyspozycji wypłaty. 
4. Pośrednik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji przesłania Sprzedawcy  środków wynikłych po złożeniu przez niego w banku polecenia przelewu.
5. Klienci wyrażają wolę i zgodę zapłaty za towary lub usługi Sprzedawcy za pośrednictwem Pośrednika.


§ 8

1. Pośrednik prowadzi wyłącznie obsługę płatności z tytułu transakcji dokonywanych przez Sprzedawcę z Klientami. 
2. Pośrednik nie ponosi odpowiedzialności za zgodność z prawem, jakość, użyteczność, skuteczność, stan, zgodność z zamówieniem, transport i dostawę towarów lub usług nabywanych przez Klientów od Sprzedawcy. 
3. Pośrednik nie ponosi także odpowiedzialności za Sprzedawcę, w szczególności jego zdolność do czynności prawnych, prowadzenie działalności w dniu dokonania płatności, posiadanie przez Sprzedawcę wymaganych prawem zezwoleń, koncesji, pozwoleń, decyzji etc.

§ 9

Pośrednik zastrzega sobie prawo odmowy obsługi płatności dokonywanych przez danego Klienta, w szczególności, jeżeli istnieje podejrzenie procederu prania brudnych pieniędzy, finansowania terroryzmu, czy co do legalności transakcji lub samej płatności.

§ 10

Reklamacje Klientów dotyczące transakcji, jej realizacji, przedmiotu sprzedaży etc. powinny być kierowane wyłącznie i bezpośrednio do Sprzedawcy.

§ 11

1. Reklamacje dotyczące obsługi płatności składane przez Klientów powinny być kierowane do Pośrednika, który rozpatruje je w terminie 40 dni od dnia ich zgłoszenia. W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga podjęcia przez Pośrednika współdziałania ze Sprzedawcą, termin ten może ulec przedłużeniu o czas niezbędny do uzyskania od Sprzedawcy stosownych informacji lub wyjaśnień.
2. W przypadku ustalenia, że przyczyny reklamacji nie leżą po stronie Pośrednika, Pośrednik przekazuje reklamację Sprzedawcy w formie pisemnej, faksem lub drogą mailową.

§ 12

Wszystkie spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem dotyczące transakcji będą rozstrzygane pomiędzy Sprzedawcą a Klientem. Pośrednik nie ponosi odpowiedzialności/współodpowiedzialności za takie transakcje lub spory.

§ 13

Ewentualna odpowiedzialność Pośrednika z tytułu obsługi płatności w stosunku do Klientów będących przedsiębiorcami w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zmianami) ograniczona jest do kwoty 1000 zł.

§ 14

1. Ewentualne spory pomiędzy Klientem i Pośrednikiem rozstrzygać będzie według prawa polskiego sąd polski właściwy ze względu na siedzibę Pośrednika. 
2. Ewentualne spory pomiędzy Klientem i Sprzedawcą rozstrzygać będzie według prawa polskiego sąd polski właściwy ze względu na miejsce zamieszkania/siedzibę Klienta.

§ 15

Pośrednik oświadcza, iż uzyskane od Klientów dane dotyczące działalności, finansów, dane tożsamości etc. stanowią dane poufne i są chronione zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zmianami). Te same zobowiązania ciążą na Sprzedawcy.

§ 16

1. Regulamin został stworzony i wydany przez Pośrednika i może być przez niego w każdym czasie zmieniony.
2. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują każdego Klienta, który dokonuje transakcji ze Sprzedawcą.